Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp ()

Ngày 20/7/2019 tại thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo Báo cáo tổng kết của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiện nay cả nước có khoảng 23.000 hợp tác xã, trong đó số lượng hợp tác xã nông nghiệp chiếm hơn 60%. Do vậy, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, hướng tới tổng kết toàn quốc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới.

Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã đánh giá đúng tình hình, nêu ra được các nội dung và giải pháp cốt lõi để giải quyết các vướng mắc, yếu kém và triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Nhiều nội dung cho đến nay vẫn cần được tiếp tục triển khai thực hiện. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp, yêu cầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW. Những nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện mà Nghị quyết đã giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT gắn với công tác quản lý Nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp đã được triển khai thực hiện đồng bộ. Trong quá trình tổ chức thực hiện có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đánh giá đầy đủ. Bộ đã gắn chặt việc thực hiện nội dung Nghị Quyết 13-NQ/TW với nhiệm vụ triển khai thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ nhiệm vụ tổ chức lại sản xuất mà trọng tâm là phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới là một trong ba trụ cột của Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tham mưu để Chính phủ đưa tiêu chí phát triển hợp tác xã vào Bộ tiêu chí quốc gia xã xây dựng nông thôn mới (Tiêu chí số 13). Nhiều địa phương có điều kiện sản xuất nông nghiệp khó khăn nhưng để phát triển sản xuất hàng hóa, vẫn có nhu cầu phát triển các hợp tác xã nông nghiệp và với sự quan tâm hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, kinh tế hợp tác xã ở các địa phương này đang phát triển khá tốt. Kết quả việc triển khai Nghị quyết 13-NQ/TW trong ngành nông nghiệp là khá rõ và toàn diện, từ việc chuyển đổi nhận thức về vai trò, vị trí và tính cấp thiết của việc phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp đến những vấn đề đặc thù của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp. Chính phủ đã liên tục sửa đổi và ban hành các chính sách mới, cải thiện môi trường thể chế và tổ chức lại bộ máy để thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên còn một số hạn chế như: Kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp bước đầu đã có sự cải thiện cả về lượng và chất nhưng chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, vùng miền, địa phương; chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất hàng hóa lớn và thị trường. Một số lĩnh vực có tiềm năng phát triển (lâm nghiệp, thủy sản) nhưng số lượng hợp tác xã còn ít. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã ban hành nhiều, nhưng thiếu nguồn lực để thực hiện. Rất ít hợp tác xã tiếp cận được các chính sách như: hỗ trợ tín dụng, đất đai, hạ tầng sản xuất. Một số chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp nhưng không có đối tượng áp dụng là hợp tác xã. Ở nhiều địa phương, công tác quản lý Nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp còn chồng chéo. Tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách vừa thiếu, vừa yếu. Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán hoạt động của hợp tác xã còn nhiều hạn chế. Một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện việc giải thể các hợp tác xã đã ngừng hoạt động; chưa chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện giải thể mà còn trông chờ chỉ đạo từ Trung ương. Năng lực nội tại của nhiều hợp tác xã còn yếu, thiếu nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh. Nhiều hợp tác xã thiếu đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn; máy móc, thiết bị, hạ tầng sản xuất, chế biến, bảo quản và thương mại sản phẩm nông nghiệp (Năm 2018 có khoảng 61,9% cán bộ hợp tác xã đã có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn từ trung cấp trở lên. Đa số cán bộ quản lý hợp tác xã cao tuổi, hoạt động chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực tiễn, thiếu nhạy bén trong hoạt động, không xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ trẻ có trình đội đại học, cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã, tuy nhiên số cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn quản lý; một số cán bộ kế toán không có trình độ chuyên môn, hợp tác xã phải nhờ cán bộ kế toán xã giúp làm công tác kế toán của hợp tác xã. Nhìn chung tài sản của hợp tác xã hạn chế, chỉ có một số hợp tác xã có liên kết, được đầu tư từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và có vốn góp của thành viên tương đối lớn thì có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật nên hoạt động sản xuất kinh doanh được mở rộng, hiệu quả được nâng cao) nên hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao. Nhiều hợp tác xã chưa thể hiện được vai trò kết nối doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và nông dân. Một số hợp tác xã đã đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã nhưng không chuyển đổi được mô hình hoạt động nên hiệu quả thấp.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh và biểu dương những kết quả nổi bật sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục ngay. Để tiếp tục triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới đồng chí đề nghị cần quan tâm một số nội dung đó là: Cần nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã nói chung và hợp tác xã nông nghiệp nói riêng; tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh truyền thông cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội hiểu rõ tầm quan trọng, vai trò tất yếu của kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã đối với sản xuất nông nghiệp; các mô hình hợp tác xã hiệu quả gắn với chuỗi tiêu thụ nông sản, hợp tác xã nông nghiệp do thanh niên khởi nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Chương trình MTQG xây dựng NTM. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên hợp tác xã gắn với Đề án đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn theo hướng tạo nguồn cán bộ quản lý chuyên nghiệp cho hợp tác xã. Tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả, giúp cho kinh tế hộ phát triển; tạo điều kiện hình thành những mô hình liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo; phổ biến, triển khai nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới có hiệu quả và sức lan tỏa cao. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phát triển các hợp tác xã sản xuất sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu, phục vụ xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm gian hàng trưng bày
sản phẩm của các hợp tác xã thanh niên khởi nghiệp

Đại diện tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT. Đối với tỉnh Thái Nguyên, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về kinh tế tập thể đã có những chuyển biến rõ nét. Từ khi Nghị quyết số 13-NQ/TW được ban hành, cụ thể hóa bằng Luật hợp tác xã, nhận thức về mô hình hợp tác xã kiểu mới đã được thay đổi, vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, phát triển kinh tế nông thôn được nâng lên. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến 31/12/2018, tỉnh Thái Nguyên có 469 hợp tác xã với trên 41 nghìn thành viên, trong đó có 266 hợp tác xã nông nghiệp (tăng 158 hợp tác xã so với năm 2003), trong đó thành lập mới 58 hợp tác xã nông nghiệp; có 01 Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với 07 hợp tác xã thành viên, hoạt động trong 19 ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Về cơ bản các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sau chuyển đổi và thành lập mới đều đã tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đảm bảo các quy định của Luật hợp tác xã năm 2012, có hiệu quả hơn trước; hỗ trợ tốt hơn cho việc phát triển kinh tế hộ thành viên và cho phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt có nhiều hợp tác xã là chủ thể tham gia các mô hình liên kết chuỗi giá trị, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa, góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng NTM. Hiện nay đã và đang có các hợp tác xã quan tâm và trực tiếp đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, hữu cơ để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng đất đai, lao động, gia tăng giá trị sản phẩm; tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên hợp tác xã và cộng đồng dân cư trên địa bàn./.

Tin và ảnh: Hoàng Vũ Chính

(Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên)


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này