Huyện Định Hoá: Huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ()

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Định Hoá có sự chuyển biến rõ rệt, điều đó cho thấy đời sống cả về vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện nâng lên. Để có được kết quả khởi khắc đó, là do các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa, huy động nguồn lực từ cộng đồng, lồng ghép với các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước để chung sức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Định Hoá là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên, diện tích tự nhiên hơn 51.000 ha, địa hình phức tạp, chia cắt bởi đồi và núi đá vôi; toàn huyện có 24 đơn vị hành chính (23 xã và 01 thị trấn), dân số là hơn 87.800 người, trong đó sống ở khu vực nông thôn chiếm trên 90%. Thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (năm 2011), bình quân toàn huyện đạt 4/19 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 7,5 triệu đồng/người/năm.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay đã đạt được những kết quả, nổi bật đó là: Nhận thức của các tầng lớp nhân dân được nâng lên; diện mạo nông thôn của huyện có sự chuyển biến rõ rệt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện nâng lên; các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hóa có sự chuyển biến tích cực; đặc biệt là mỗi năm toàn huyện bê tông hóa được từ 55-60 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Đến nay có 13/23 xã đạt tiêu chí giao thông, 17/23 đạt tiêu chí Thủy lợi, 20/23 đạt tiêu chí cơ sở vật chất trường học, 7/23 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 19/23 xã đạt tiêu chí Y tế và có 06 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Để có được những kết quả như trên, là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình từ ngân sách Nhà nước, tuy nhiên nguồn hỗ trợ đó chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế, nhất là đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Do vậy, để có thêm nguồn lực đầu tư hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM, hàng năm Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức huy động nguồn lực xã hội hóa cho xây dựng NTM, lồng ghép với các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Các giải pháp mà huyện Định Hoá đã triển khai, thực hiện có hiệu quả đó là:

Một là: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động huy động nguồn nội lực của nhân dân đóng góp xây dựng NTM

Để giúp người dân hiểu rõ xây dựng NTM là sự nghiệp của nhân dân, giúp cho tất cả mọi người dân khu vực nông thôn có cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn; khi thực hiện các tiêu chí NTM thì Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, vật tư, còn lại là huy động từ nhân dân. Huyện Định Hóa đã tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương đó với nhiều hình thức khác nhau, như: hội nghị, tập huấn, sân khấu hóa theo hình thức hội thi tìm hiểu Chương trình MTQG xây dựng NTM, tham quan học tập kinh nghiệm các địa phương có cách làm hay trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra để nâng cao tinh thần trách nhiệm tự lực tự cường, tiết kiệm để xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã chọn một số xóm điểm phát động phong trào “Hòm tiết kiệm xây dựng nông thôn mới” đến từng hộ gia đình trong xóm, với tinh thần: Mỗi gia đình hãy tiết kiệm 5-10 nghìn đồng mỗi ngày để xây dựng ngôi nhà chung cho tất cả mọi người và qua triển khai thực hiện cho thấy đó là một cách tuyên truyền, việc làm rất hiệu quả, có những xóm mỗi tháng tiết kiệm được gần 10 triệu đồng để lập quỹ xây dựng xóm NTM. Thông qua những việc làm cụ thể, sáng tạo đó đã khơi dậy được phong trào, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo niềm tin và hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân.

Hai là: Huy động các nguồn lực xã hội hóa, phát động sâu rộng phong trào thi đua “Định Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Hội nghị phát động thi đua và xây dựng kế hoạch vận động tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện; các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp,...cùng chung sức đóng góp hướng về nông thôn hỗ trợ xây dựng NTM. Hàng năm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang cấp huyện đã hăng hái hưởng ứng đóng góp mỗi người từ 3-5 trăm nghìn/người/năm; kết quả đã xây dựng được nguồn quỹ trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ thêm cho các công trình đặc thù vượt quá khả năng đóng góp của nhân dân hoặc hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng một số mô hình sản xuất, hỗ trợ xây dựng các xóm NTM kiểu mẫu,...Hưởng ứng phong trào còn có nhiều doanh nghiệp, con em sinh ra lớn lên ở địa phương đi làm ăn, công tác ở ngoài huyện đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng giúp xây dựng NTM tại các địa phương. Mặc dù phần lớn người dân nông thôn trên địa bàn huyện là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ sản xuất còn ở mức thấp, nhưng qua gần 10 năm triển khai phát động phong trào thi đua xây dựng NTM, đã huy động các nguồn lực đối ứng và hiến đất (đã quy ra bằng tiền) của nhân dân được trên 637 tỷ đồng, đây là một nguồn lực lớn, việc làm rất thiết thực từ sự chung tay, góp sức của cộng đồng để hỗ trợ cho xây dựng NTM đối với một địa phương còn nhiều khó khăn như huyện Định Hoá.

Ba là: Lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng NTM

Do đặc thù địa hình của huyện Định Hóa nên các công trình giao thông, kênh mương thường có nhiều điểm phải đào đắp, kè cống, xử lý nền đường,...Vì vậy không thể áp dụng chung theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình. Để triển khai xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn giao cho cộng đồng nhân dân thi công, Ban Chỉ đạo huyện đã tham mưu cho UBND huyện hợp đồng với một số kỹ sư mới tốt nghiệp các trường đại học có chuyên ngành về lĩnh vực giao thông, thủy lợi,..từ đó thành lập Tổ tư vấn thiết kế hỗ trợ xóm, xã trước khi giao thi công.

Thực hiện cơ chế lồng ghép các nguồn lực: ngoài nguồn xi măng của tỉnh phân bổ cho huyện hàng năm, huyện phân đủ khối lượng xi măng cho các công trình theo thiết kế và trình HĐND huyện thông qua phương án lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, trong đó quy định hỗ trợ thêm ngoài xi măng cho các công trình cụ thể như sau: hỗ trợ thêm từ ngân sách Nhà nước 280 triệu đồng/km để xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn loại B; hỗ trợ 160 triệu đồng/km để xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn loại C và kênh mương nội đồng; đối với đường liên gia (nội thôn) huyện hỗ trợ thiết kế và hỗ trợ đủ khối lượng xi măng, còn lại nhân dân tự đóng góp thực hiện; đối với các công trình đặc thù như: nơi thưa dân, kè cống nhiều, tỷ lệ hộ nghèo ở xóm đó cao (≥ 22%), mức phải đóng góp bình quân trên khẩu vẫn còn lớn (≥ 0,7 triệu/khẩu), thì xem xét hỗ trợ thêm một phần từ quỹ vận động chung sức xây dựng NTM cấp huyện do Ban Chỉ đạo vận động từ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện ủng hộ.

Với cách làm như trên hàng năm các xã trên địa bàn huyện Định Hóa đã hoàn thành tốt kế hoạch của UBND huyện giao xây dựng hạ tầng NTM, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai thực hiện, đồng thời không có nợ đọng trong xây dựng hạ tầng NTM.

Nhân dân xã Phúc Chu thi công đường giao thông nông thôn

Bốn là: Tuyên truyền, vận động, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ xây dựng xóm NTM kiểu mẫu

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, huyện Định Hóa đã tranh thủ vận động được sự ủng hộ nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, lồng ghép với nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và đóng góp của nhân dân để xây dựng các xóm điểm. Điển hình là huyện Định Hóa đã ký bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ xây dựng NTM với huyện Cheongdo-gun, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc, cụ thể: từ năm 2014- 2018, huyện Cheongdo-gun, Hàn Quốc đã ủng hộ kinh phí và cử tình nguyện viên đến hỗ trợ xóm Tổ, xã Phượng Tiến xây dựng mô hình làng mới theo tinh thần Saemaul Hàn Quốc, cùng với các nguồn lực lồng ghép và hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Sau 04 năm thực hiện, xóm Tổ từ chỗ là xóm khó khăn nhất huyện, đến nay đã có sự chuyển biến rõ nét; nhà Văn hóa trung tâm xóm được xây dựng khang trang, các công trình hạ tầng như: giao thông, thủy lợi được xây dựng đáp ứng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân; một số mô hình sản xuất được hỗ trợ triển khai thực hiện bước đầu phát huy hiệu quả, tư duy sản xuất hàng hóa của người dân đã dần được hình thành; đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét.

Khánh thành cơ sở sản xuất miến dong tại xóm Tổ, xã Phượng Tiến

Vận dụng những kinh nghiệm học tập được qua việc hợp tác xây dựng NTM với các bạn Hàn Quốc và theo chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh về việc lựa chọn xây dựng các xóm NTM kiểu mẫu theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 1164/QĐ- UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Huyện đã lựa chọn xóm Bãi Hội, xã Bảo Cường đề xuất với UBND tỉnh để xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Để có nguồn lực thực hiện, huyện Định Hóa đã lồng ghép các nguồn lực như: từ nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, hỗ trợ xây dựng hạ tầng theo quy định chung của huyện đối với xóm kiểu mẫu, ngoài ra còn lồng ghép hỗ trợ thêm từ quỹ chung sức xây dựng NTM cấp huyện và đối ứng của nhân dân thông qua phát động phong trào Hòm tiết kiệm xây dựng NTM. Đến nay, xóm Bãi Hội đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu theo quy định.

Để tiếp tục nhân rộng mô hình, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tham mưu đề xuất giai đoạn 2018-2020 nhân rộng thêm 08 xóm NTM kiểu mẫu; nguồn lực lồng ghép thực hiện và theo tinh thần nguồn nội lực của nhân dân là chính, cùng nguồn xã hội hóa chung sức xây dựng NTM; ngân sách Nhà nước hỗ trợ xây dựng hạ tầng theo quy định chung của huyện và ưu tiên hỗ trợ mỗi xóm 600 triệu đồng để khuyến khích thực hiện mô hình sản xuất hàng hóa theo thế mạnh của địa phương, gắn với đổi mới tổ chức sản xuất và tiêu thụ theo liên kết chuỗi.

Với những giải pháp cụ thể, sáng tạo trong huy động, lồng ghép các nguồn lực đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn huyện Định Hoá. Là kinh nghiệm hay, động lực mạnh mẽ để Định Hoá thực hiện đạt mục tiêu đến hết năm 2020 có 10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và đóng góp cho thành tích chung của tỉnh trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020./. 

Bài và ảnh: Ngô Quốc Tự

(Văn phòng NTM huyện Định Hoá)


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này