Nông nghiệp, nông thôn Đại Từ khởi sắc sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới ()

Sau gần một thập kỷ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Đại Từ đã thay đổi căn bản và toàn diện. Đến tháng 7/2019, có 15/28 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận đạt chuẩn NTM, số tiêu chí NTM bình quân toàn huyện đạt 16,5 tiêu chí/xã (cao hơn bình quân chung toàn tỉnh 0,38 tiêu chí), không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Quán triệt, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung, cách thức thực hiện để tạo sức lan toả, hành động đúng hướng trong chỉ đạo, triển khai xây dựng NTM   

Ngay sau khi Chương trình MTQG xây dựng NTM được triển khai, Huyện uỷ, UBND huyện Đại Từ đã xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành có vai trò tiên quyết đến hiệu quả thực hiện Chương trình. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” của Huyện uỷ và tình hình thực tế địa phương, UBND huyện đã cụ thể hoá thành kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện cho cả giai đoạn và hằng năm; kế hoạch đã đề ra rõ mục tiêu, cách thức tổ chức thực hiện, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, giải pháp và lộ trình phấn đấu thực hiện đối với từng nội dung, từng chỉ tiêu, từng tiêu chí. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM cấp huyện, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã và Ban phát triển thôn theo đúng quy định của Trung ương; bộ máy chỉ đạo, quản lý thực hiện Chương trình từ huyện đến xã hoạt động thống nhất, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là sự phối hợp rất đồng bộ và hiệu quả thực hiện các mục tiêu, tiêu chí đề ra trong từng năm và giai đoạn.

Tổ chức hội nghị để quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đến lãnh đạo chủ chốt của huyện và các xã trên địa bàn huyện; đồng thời với công tác quán triệt, Ban Chỉ đạo huyện tổ chức phát động phong trào và tổ chức cho 29/29 xã ký giao ước thi đua “Đại Từ chung sức xây dựng nông thôn mới”; các đoàn thể chính trị - xã hội phát động phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM gắn với các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ Thái Nguyên tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ Đại Từ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,...Sau hội nghị ở cấp huyện, các xã đã cụ thể hoá thành mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương mình để quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức xã và đội ngũ cán bộ thôn, xóm theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Đồng thời với đó, đã tổ chức 114 lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ cho trên 5.500 lượt cán bộ từ cấp huyện đến xã, xóm; tổ chức 09 đoàn với 470 lượt người đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thực tế tại các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh. Thông qua công tác quán triệt, triển khai cụ thể các nội dung của Chương trình gắn kết giữa các phong trào thi đua, cuộc vận động đã được cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời với nhiều nội dung phù hợp, sát thực tế, tạo sự chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực; từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; nhiều  tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia công sức và đóng góp vật chất cho xây dựng NTM trên địa bàn; công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, thiết thực và ngày càng phát huy hiệu quả.

Công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình được coi trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: duy trì chuyên mục tuyên truyền về xây dựng NTM phát thanh định kỳ vào thứ 5 hàng tuần trên hệ thống truyền thanh đến tận xóm; lắp đặt 100 panô, cấp phát hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương xây dựng các tin, bài, phóng sự đưa tin về tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, bám sát với mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn và hằng năm. Giai đoạn 2011-2015 tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM; cách thức triển khai xây dựng NTM. Giai đoạn 2016-2020, ngoài việc tiếp tục phổ biến các nội dung trên, tăng cường tuyên truyền, biểu dương những mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, đơn vị; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nội dung cụ thể, thiết thực đã tạo sự lan toả rộng rãi, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là sự đồng thuận, chủ động hưởng ứng tham gia tích cực của người dân trở thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn huyện, cụ thể: trong giai đoạn từ 2011-2019 nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến trên 203 ha đất các loại và nhiều tài sản trên đất, đóng góp đối ứng hơn 259,4 tỷ đồng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, đây là số liệu đã minh chứng rõ hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM trong những năm qua.

Huyện Đại Từ tổ chức Hội nghị điểm tổng kết 10 năm thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020

Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Trong gần 10 năm qua, huyện Đại Từ tập trung mọi nguồn lực, huy động sức dân cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trên 250km đường trục xã, liên xã; trên 500km đường trục xóm, liên xóm, ngõ xóm, nội đồng; đạt 137,93% so với mục tiêu của Chương trình. Toàn huyện đầu tư xây dựng và cải tạo, nâng cấp 83 công trình thuỷ lợi; hệ thống kênh mương được cứng hoá, cải tạo, nâng cấp được 97,6km, với tổng kinh phí 198,2 tỷ đồng; tỷ lệ diện tích tưới chủ động đạt 84,7%; 26/28 xã đạt tiêu chí Thuỷ lợi. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Đã đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp được 43 trạm biến áp và 301km đường dây tải điện. Đến nay, 100% số xã đã hoàn thành tiêu chí Điện.

Quan tâm đầu tư xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập theo từng cấp học đạt chuẩn. Trong 10 năm qua đã xây dựng, sửa chữa 235 công trình trường học với tổng kinh phí trên 976,6 tỷ đồng; toàn huyện có 95/97 trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 97,93%; 27/28 xã đạt tiêu chí Trường học. Toàn huyện đã xây dựng mới 26 nhà văn hoá xã đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 270 nhà văn hoá xóm, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu hội họp và sinh hoạt văn hoá tinh thần của người dân ở vùng nông thôn.

Trung tâm văn hoá xóm Ngọc Linh, xã Phục Linh

Đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn, đặc biệt là xã hội hoá trong đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ xã; khuyến khích phát triển các hoạt động thương mại  - dịch vụ, trao đổi hàng hoá góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong những năm qua, đã đầu tư xây dựng, nâng cấp 13 chợ tại các xã, với tổng kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng. Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tự xây dựng, chỉnh trang nhà ở xanh - sạch - đẹp, đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ nhà ở; huy động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực xây dựng, cải tạo nhà ở cho nhân dân. Trong 10 năm qua, toàn huyện đã hỗ trợ cho 2.703 hộ gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí trên 68,2 tỷ đồng. Đến hết năm 2018 có 23/28 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư.

Xây dựng NTM ớng đến mục tiêu cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở khu vực nông thôn

Đó là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của Huyện uỷ, UBND huyện Đại Từ. Là huyện có tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, nên Đại Từ xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là nội dung then chốt để nâng cao đời sống cho người dân. Do vậy, đã triển khai lập quy hoạch phát triển cây chè đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2020. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè giai đoạn 2012-2015; Đề án sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ chè giai đoạn 2016-2020; Đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giai đoạn 2011-2015; Chương trình sản xuất lương thực 2011-2015; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; 100% số xã xây dựng Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tăng cường đầu tư cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân là trọng tâm trong quá trình triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hàng năm, tiếp tục ưu tiên bố trí các nguồn vốn tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng kinh phí mỗi năm gần 8 tỷ đồng để đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh tiêu thụ chè;  hỗ trợ các trang trại, các mô hình, dự án về chăn nuôi, thủy sản, cây ăn quả; hỗ trợ sản xuất lúa lai, mô hình trồng cây dược liệu; hỗ trợ cho công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm và Bảo vệ thực vật. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nông nghiệp đạt trên 4%/năm, đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực và từng bước xây dựng nền sản xuất hàng hoá.

Mô hình trang trại trồng Bưởi, Cam của ông Trần Văn Quý,
xóm Tiên Trường 2, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ

Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có con em trong độ tuổi học hết phổ thông và chuyên nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đồng thời đẩy mạnh phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại nhằm thu hút và tạo việc làm cho lao động; khuyến khích người dân tiếp cận, nắm bắt các thông tin về dịch vụ xuất khẩu lao động nước ngoài và lao động trong nước.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo phát triển các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; số tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề, trang trại hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục tăng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại đã được đổi mới về công tác quản lý, được đầu tư lớn hơn về quy mô, đa dạng hơn về sản phẩm. Các tiến bộ khoa học, thiết bị máy móc đã được đưa vào sản xuất như: làm đất bằng máy trong trồng trọt; hệ thống làm mát, ăn uống tự động trong chăn nuôi; thiết bị đóng gói, hút chân không sản phẩm chè,...Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng, từng địa phương.

Trong những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục huyện Đại Từ giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung đồng bộ nhiều giải pháp như: Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng gắn với đổi mới phương pháp đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ để có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn huyện đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được quan tâm thực hiện. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, đầu tư nâng cấp trang thiết bị nhằm phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở khu vực nông thôn, công tác giám sát dịch tễ được chủ động triển khai và không để dịch bệnh lớn xảy ra. Các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả (sức khỏe môi trường, y tế học đường, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em,…).

Tập trung phát triển và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, chú trọng thực hiện các chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống mới ở khu vực nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua: “Đại Từ chung sức xây dựng nông thôn mới”. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM trong các tầng lớp nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng sâu rộng.

Kết quả đến hết năm 2018 có: 22/28 xã đạt tiêu chí Thu nhập, 28/28 xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm, 23/28 xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất, 28/28 xã đạt tiêu chí Giáo dục, 28/28 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 98,15%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,7%, xóm văn hóa đạt 83,9%, có 27/28 xã đạt tiêu chí văn hóa.

Từ những kết quả nổi bật sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Huyện Đại Từ đã tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm cơ bản đó là: Có sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp uỷ Đảng là yếu tố quyết định sự thắng lợi trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền gắn với các chương trình, hành động cụ thể của các ngành, các cấp. Xác định rõ vai trò chủ thể của người dân “Giao quyền tự chủ cho người dân thực hiện, người dân trực tiếp được hưởng thụ”. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và yêu cầu bức thiết trong đời sống hàng ngày của người dân. Trong quá trình thực hiện phải xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; nghiêm túc tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt, có nhiều đóng góp cho chương trình.

Với những kết quả nổi bật đạt được sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là động lực tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đại Từ thi đua phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước năm 2025. Xứng đáng với truyền thống cách mạng của địa phương thuộc vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp./.

Bài và ảnh: Phan Duy

(Văn phòng điều phối NTM tỉnh)

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này