Nông thôn mới ở Thái Nguyên: Thành quả và triển vọng ()

TNV - Chúng tôi đến Thái Nguyên vào một ngày tháng năm oi ả, Thái Nguyên hiện ra trước mắt tôi lúc này là những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát nhau nhiều màu sắc, những con đường sạch đẹp được trải nhựa, bê tông hóa vào từng ngõ xóm, những luống hoa đủ màu sắc, những hàng cây mướt một màu xanh. Để có được như vậy phải nói đến Chương trình MTQG, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Đề án xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tính đến tháng 6 năm 2020 trong điều kiện sử dụng nguồn vốn và mục tiêu số xã đăng ký đạt chuẩn giai đoạn đã hoàn thành trước một năm (61/60 xã so với kế hoạch), do vậy tỉnh quyết định bổ sung thêm02 xã: Tân Thành và Bàn Đạt, huyện Phú Bình vào kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2020; các huyện xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn 8 xã (Đại Từ 03 xã, Định Hoá 02 xã, Đồng Hỷ 01 xã, Võ Nhai 01 xã, Phú Lương 01 xã); Hoàn thành 08 xã “NTM nâng cao” và “NTM kiểu mẫu”; Không còn xã dưới 10 tiêu chí. Tỉnh có thêm 25 sản phẩm trở lên được đánh giá, xếp hạng từ 3-4 sao theo tiêu chí OCOP. Đây là một thành quả không nhỏ, ghi nhận sự nỗ lưc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai thực hiện Chương trình với quyết tâm cao,sớm phân bổ các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM để các sở, ban, ngành và các địa phương chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm được tỉnh hỗ trợ năm 2019; Ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn các địa phương, đơn vị lập, thẩm định, phê duyệt, đề xuất dự án phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” năm 2020; Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP trên các phương tiện truyền thông (đài, báo, truyền hình, trang thông tin điện tử, truyền thông đa phương tiện) và tham gia các hội chợ.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, vận động các tầng lớp nhân dân ở nông thôn tham gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM gắn với nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và ngành phát động, như: Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, Phong trào “Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng NTM”, Phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”,... Ngoài ra, tỉnh còn tích cực phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương, các trang thông tin điện tử NTM Thái Nguyên tập trung phản ánh, đưa tin về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, trọng tâm là Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”, Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế hợp tác, các gương điển hình tiêu biểu trong xây dựng NTM...

Bên cạnh đó, công tác tập huấn luôn được quan tâm. Từ nguồn kinh phí Chương trình MTQG xây dựng NTM hỗ trợ, các Sở, ngành và địa phương đã tổ chức được 42 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 1.082 học viên, 20 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 600 học viên, 3 lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển HTX cho 120 người.Tổ chức đào tạo, tập huấn. Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức được 10 lớp tập huấn cho 500 cán bộ và nhân dân thuộc các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Năm 2020 là năm tăng tốc của giai đoạn 2016 – 2020 tạo đà nhảy vọt cho những năm tiếp theo. UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương thực hiện Chương trình: Tổng kinh phí là 455.910 triệu đồng (trong đó, vốn NSTW: 360.910 triệu đồng, vốn NSĐP: 95.000 triệu đồng), 80.000 tấn xi măng. Hiện nay các địa phương đang tích cực triển khai xây dựng các công trình theo kế hoạch. Tính đến tháng 6/2020: 112/137 xã đạt tiêu chí Giao thông (82%); 133 xã đạt tiêu chí Thủy lợi (97%); 137 xã đạt tiêu chí Điện (100%); 126 xã đạt tiêu chí Trường học (92%); 101 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (74%); 131 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (96%); 122 xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông (89%) và 113 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư (82%). Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được phục hồi và phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án nông nghiệp công nghệ cao, triển khai thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất tập trung (vùng chè, cây ăn quả, rau, cây dược liệu,...). Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, phát triển nhân rộng các vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hoá; thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị (đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng được 52 dự án, đến nay các Sở, ngành của tỉnh đã thẩm định xong và trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện). Mô hình Hợp tác xã nông nghiệp được phát triển: Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 325 hợp tác xã nông nghiệp. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020 thành lập mới 09 HTX.

Về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh, quốc phòng được hết sức quan tâm. Đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn Quốc gia tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, nhằm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, nâng cao chất lượng, thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục gắn với mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh. Đến tháng 6/2020, có 135 xã đạt tiêu chí Giáo dục (99%). Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực của hệ thống y tế cơ sở được tăng cường, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa; công tác giám sát dịch tễ được chủ động triển khai và không để dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác khám chữa bệnh BHYT được triển khai đến tuyến xã đã góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn. Đến tháng 6/2020, có 137 xã đạt tiêu chí Y tế (100%).  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng NTM”, động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng sâu rộng. Đến tháng 6/2020, có 135/137 xã đạt tiêu chí văn hoá (99%), tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,5%, có 106 xã đạt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm (77%). Chủ động đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá, giữ vững ổn định chính trị, an ninh nông thôn. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”, hoàn thành tốt công tác huấn luyện dân quân, tự vệ và các chỉ tiêu quốc phòng.

Có thể khẳng định phong trào xây dựng NTM tại Thái Nguyên đã không ngừng lớn mạnh. Với sự quyết tâm cao và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, với cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, nhận thức của cán bộ, đảng viên cấp xã về Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được nâng cao, công cuộc xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu, chương trình OCOP đã đạt được những kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện, ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được phục hồi và phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Nguồn: Tạp chí Thanh niên Việt

Tác giả: Ngọc Khanh


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này