Thái Nguyên: Những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ()

Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ, diện tích tự nhiên 3.533 km2, dân số trên 1,2 triệu người, trong đó 64,9% dân số ở nông thôn; có 09 đơn vị hành chính cấp huyện với 180 xã, phường, thị trấn, trong đó có 139 xã (khi triển khai Chương trình năm 2011 có 143 xã). Trước khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (sau đây gọi tắt là Chương trình xây dựng NTM), bình quân toàn tỉnh đạt 4,85 tiêu chí/xã, xã cao nhất  đạt 12 tiêu chí, số xã dưới 10 tiêu chí là 138/143 xã (chiếm 96,5%), số xã từ 10 tiêu chí trở lên 05/143 xã (chiếm 3,5%); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 10,94 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 20,57%; sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn khó khăn, nông thôn chậm phát triển.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM với quyết tâm chính trị cao, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trung tâm bao trùm; bằng sự nỗ lực phấn đấu, điều hành quyết liệt và năng động của Đảng bộ, chính quyền các cấp, nhất là phát huy sức sáng tạo, tinh thần cộng đồng của nhân dân, nông thôn mới Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Một số kết quả nổi bật đạt được đó là:

Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân, được người dân đồng tình ủng hộ, “Từ phải làm đã chuyển thành khát vọng xây dựng NTM”. Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước đã chuyển sang chủ động, tham gia tích cực vào xây dựng NTM. Xây dựng NTM đã trở thành phong trào sôi động, rộng khắp, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể được phát huy, dân chủ ở nông thôn được nâng lên về chất. Các tổ chức chính trị - xã hội qua tham gia trực tiếp vào Chương trình có điều kiện để củng cố lại hoạt động của tổ chức mình một cách cụ thể, hiệu quả hơn. Niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền được nâng cao. Người dân tự nhận thấy được và được thực hiện bằng những hành động cụ thể đóng góp xây dựng quê hương mình.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được ưu tiên nguồn lực đầu tư, phát triển mạnh mẽ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn khang trang, sạch, đẹp hơn, đã và đang hỗ trợ tốt cho việc tổ chức sản xuất và sinh hoạt cho người dân ở nông thôn: Đến nay, 100% các xã có đường giao thông kết nối với trung tâm huyện; hệ thống đường trục xóm, liên xóm, ngõ xóm và đường trục chính nội đồng được đầu tư trải nhựa hoặc đổ bê tông, cứng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, qua đó thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, nông sản. Hệ thống điện lưới điện trung, hạ thế được đầu tư đã phủ kín 100% các xã, xóm trên địa bàn tỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu điện sinh hoạt của người dân và sản xuất kinh doanh, đã xóa được các xóm bản “trắng điện” chưa được đầu tư điện lưới quốc gia. Hệ thống thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, trụ sở xã, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông, công trình cấp nước tập trung,...được quan tâm đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, ngày càng đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả phục vụ nhân dân.

Kinh tế tập thể từng bước được củng cố và phát triển, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản như: Vùng Chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên; Trại Cài, huyện Đồng Hỷ; La Bằng, huyện Đại Từ; Tức Tranh, huyện Phú Lương. Vùng lúa đặc sản Nếp Thầu Dầu, huyện Phú Bình; Nếp Vải, huyện Phú Lương; gạo Bao Thai, huyện Định Hóa. Vùng cây ăn quả tại xã Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân, thị xã Phổ Yên; xã Hóa Thượng, Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ; xã La Hiên, Tràng Xá, huyệnVõ Nhai; xã Bàn Đạt, Tân Hòa, huyện Phú Bình; xã Tiên Hội, Quân Chu, huyện Đại Từ;...Trong lĩnh vực chăn nuôi, các mô hình chăn nuôi trang trại theo quy mô công nghiệp, an toàn sinh học ngày càng phát triển. Từ những phát triển tích cực trong sản xuất đã góp phần tạo việc làm, nâng cao  thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã được chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước làm thay đổi nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân. Phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn; phong trào trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường đang phát triển mạnh mẽ ở các địa phương, đã và đang chuyển biến nông thôn trở thành những “miền quê đáng sống” (như: thôn Bãi Hội, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa; xóm Bến, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên; xóm Vinh Quang 2, xã Vinh Sơn, thành phố Sông Công; xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai,...).

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu vực nông thôn có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, trong đó có nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần làm giảm tội phạm ở cơ sở. Kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã góp phần thúc đẩy xây dựng NTM ngày càng bền vững.

Vận dụng linh hoạt các quy định của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành một số quy định cao hơn như: Bộ tiêu chí “Hộ gia đình NTM”, “Xóm NTM kiểu mẫu”, “Xã NTM kiểu mẫu”. Đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương để hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình như: hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương, trong đó ưu tiên các xã đăng ký đạt chuẩn NTM (bình quân 1.000 tấn/xã); hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá xã, xóm; hỗ trợ các xã điểm, các xã xây dựng NTM kiểu mẫu (02 tỷ đồng/năm); hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp (giống cây trồng, vật nuôi; máy móc cơ giới hoá nông nghiệp); hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất hợp tác, liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP;...

Tổng kết thành quả 10 năm xây dựng NTM, Thái Nguyên đã đạt và vượt một số mục tiêu đã đề ra, cụ thể: hết năm 2019 sẽ có 101 xã đạt chuẩn NTM (bằng 70%), về đích sớm trước 01 năm; 3/9 đơn vị cấp huyện (chiếm 33,33%) được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, vượt 1 đơn vị và về đích trước 02 năm; 12 xóm đã được công nhận đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 38,63 triệu đồng/người/năm (vượt 2,63 triệu đồng so với mục tiêu Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020). Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020) khu vực nông thôn giảm còn 8,47%; thấp hơn 8,6% so với tỷ lệ hộ nghèo khu vực 14 tỉnh miền núi phía Bắc (17,07%). Khen thưởng tổng kết toàn quốc phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020: Nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Nguyên được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 03 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (Nhân dân và cán bộ thành phố Thái Nguyên, Sông Công và thị xã Phổ Yên); 04 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên; xã Tân Đức, huyện Phú Bình; xã Vinh Sơn, thành phố Sông Công; xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ). Đó là sự ghi nhận, phần thưởng xứng đáng của Đảng, Nhà nước trao tặng cho sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà trong phong trào xây dựng NTM. 

Về mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có 130 xã trở lên được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 18,5 tiêu chí/xã, có 06 đơn vị cấp huyện trở lên được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có 20 xã trở lên đạt NTM kiểu mẫu. Để thực hiện đạt mục tiêu đó các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quan điểm chỉ đạo: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; NTM là căn bản, tái cơ cấu nông nghiệp là then chốt, người nông dân là chủ thể” và “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM gắn với phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Huy động, lồng ghép các nguồn lực để tập trung hỗ trợ các xã chưa đạt chuẩn, đặc biệt là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có số tiêu chí đạt thấp. Nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, nhất là tiêu chí tổ chức sản xuất, thu nhập; xây dựng các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chú trọng bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá truyền thống. Đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn mới xanh - sạch - đẹp, hướng tới xây dựng NTM bền vững./.

Bài và ảnh: Phan Duy

(Văn phòng điều phối NTM tỉnh)

 

 


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này