Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 567-579/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
2 2113/UBND-CNN Công văn về việc công bố thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
3 245/CCPTNT-KTHT Công văn về việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2030
4 123/QĐ-VPĐP Quyết định phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên 01/09/2020
5 235/VPĐP-NV Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 06/08/2020
6 233/TB-VPĐP Thông báo kết quả đóng góp kinh phí xây dựng công trình giáo dục tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 05/08/2020
7 58/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 06/07/2020
8 759/QĐ-TTg Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 04/06/2020
9 3372/BNN-VPĐP Công văn về việc hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện 21/05/2020
10 2181/KH-VPĐP-VNPOST Kế hoạch Triển khai Chương trình phối hợp giữa Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam năm 2020 21/05/2020
11 37/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại buổi làm việc với huyện Phú Bình 29/04/2020
12 109/VPĐP-NV Công văn về việc rà soát, đăng ký các chỉ tiêu xây dựng NTM, giai đoạn 2021 - 2025 16/04/2020
13 984/UBND-CNN Công văn về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 26/03/2020
14 258/HD-SNN Hướng dẫn đánh giá và xác nhận mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới do ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách 20/02/2020
15 11/TB-UBND Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị trực tuyến về triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 và một số chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Nguyên 19/02/2020
16 10/KH-VPĐP Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2020 19/02/2020
17 181/KH-SNN Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 07/02/2020
18 07/KH-VPĐP Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên, năm 2020 07/02/2020
19 06/KH-VPĐP Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2020 06/02/2020
20 285/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và phê duyệt danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 03/02/2020
21 3485/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025 28/10/2019
22 3511/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi tên gọi và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bộ tiêu chí và Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020 28/10/2019
23 10-NQ/TU Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 21/10/2019
24 228/UBND-CNN Giấy mời về việc mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2010 - 2020 01/10/2019
25 4017/UBND-CNN Công văn về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2020 27/09/2019
26 122/KH-UBND Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 24/09/2019
27 2734/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận đạt sao của sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2019 28/08/2019
28 92/TB-UBND Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 16/07/2019
29 38/HD-SNV Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2010-2020 12/07/2019
30 4510/BNN-VPĐP Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 27/06/2019
31 20/KH-VPĐP Kế hoạch tập huấn, đào tạo kiến thức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2019 17/06/2019
32 79/VPĐP-NV Công văn về việc đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025 10/06/2019
33 1368/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2018 23/05/2019
34 15/KH-VPĐP Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp; Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2019 15/05/2019
35 1256/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 14/05/2019
36 22/QĐ-VPĐP Quyết định phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên 25/04/2019
37 21/QĐ-VPĐP Quyết định phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên 25/04/2019
38 748/HD-BTĐKT Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 24/04/2019
39 42/VPĐP-NV Công văn về việc rà soát hiện trạng các xã đạt dưới 10 tiêu chí 08/04/2019
40 41/VPĐP-NV Công văn về việc đề xuất bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất năm 2019 04/04/2019
41 04/2019/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 01/04/2019
42 10/KH-VPĐP Kế hoạch công tác của Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên năm 2019 29/03/2019
43 08/KH-VPĐP Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 29/03/2019
44 07/KH-VPĐP Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, năm 2019 29/03/2019
45 681/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 14/03/2019
46 527/UBND-CNN Công văn về việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ngay trong năm 2019 (UBND tỉnh Thái Nguyên) 20/02/2019
47 01/BCĐTW-VPĐP Công văn về việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ngay trong năm 2019 30/01/2019
48 2409/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách 11 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 15/08/2018
49 2292/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên 03/08/2018
50 268/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 31/07/2018
Văn bản mới Văn bản mới
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Ngày 03/02/1930 đã diễn ra sự kiện nào?
Liên kết web

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này